Ketering servis

Dr COOKER

Striktna kontrola procesa proizvodnje

U proizvodnom procesu Dr COOKER ketering servisa poštuju se principi HACCP standarda. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) podrazumeva striktnu kontrolu procesa proizvodnje koji počinje nabavkom sirovina za proizvodnju, a potom se preko niza postupaka i procedura završava serviranjem hrane.

Drugim rečima, HACCP sistem je savremeni, preventivni koncept koji obezbeđuje higijensku, toksikološku i svaku drugu bezbednost namirnica. Prostorije u centralnoj kuhinji u kojoj se vrši priprema i distribucija hrane prema HACCP sistemu su građene tako da se omogući nesmetano čišćenje i dezinfekcija svih površina, a sanitarnu kontrolu obavlja specijalista sanitarno ekološki inženjer.

Poštujemo sve procese proizvodnje, od prijema namirnica do distribucije gotovog jela, a posebna pažnja se poklanja higijeni. Radni prostor i posuđe se redovno održavaju sredstvima za dezinfekciju, koja nisu štetna za zdravlje i u skladu su sa zakonskim propisima, a izveštaj o biološkoj ispravnosti sredstava izradila je laboratorija VMA.

Osnovne mere kontrole koje se primenjuju u centralnoj kuhinji jesu provera temperature na minusnim i rashladnim komorama, provera datuma na pakovanju i sprečavanje unakrsne kontaminacije.

Važno je naglasti da nema ukrštanja čistog i nečistog puta, što je bitna higijenska procedura za zdravstvenu bezbednost gotovog obroka.

U keteringu se redovno sprovode potrebne mere unutrašnje i spoljašnje kontrole. Unutrašnja kontrola obuhvata proveru namirnica prilikom prijema, dokumentacije – atesta o zdravstvenoj bezbednosti i deklaraciji dostavljenih namirnica, kao i kontrolu pripreme i distribucije hrane.

Pored unutrašnje, redovno se sprovodi i spoljašnja kontrola koju vrši „Gradski zavod za javno zdravlje“. Stručno lice „Gradskog zavoda za javno zdravlje“ periodično uzima briseve radnih površina, ruku zaposlenih lica u kuhinji, briseve termos boca i nasumične uzorke pripremljenog obroka. Uzorci obroka se, potom, nose na hemijsko-bromatološku analizu i utvrđuju se energetske vrednosti, sadržaj belančevina, ugljenih hidrata i masti u cilju provere usklađenosti dobijenih rezultata sa vrednostima koje propisuje Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja ishrane dece u predškolskoj ustanovi.

Dakle, spoljašnja kontrola proverava kvalitet obroka, ali kontroliše i sanitarno-higijenske uslove pripreme i distribucije hrane u skladu sa HACCP standardima.

Sva lica u u keteringu zadužena za pripremu i distribuciju hrane su prošla sve neophodne obuke i nalaze se pod redovnim sanitarnim nadzorom.